ช.พ.ค.
ประวัติ ช.พ.ค.
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
เอกสารหลักฐานในการสมัคร
หน้าที่ที่ ช.พ.ค.ต้องปฏิบัติ
การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์
การยื่นเรื่องขอเงินค่าจัดการศพ
การยื่นเรื่องขอรับเงินค่าสงเคราะห์ครอบครัว
แบบฟอร์มเอกสาร
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาจังหวัดลำปาง
หน้าหลัก
ความเป็นมา
บทบาทหน้าที่
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคลากร
ยอดสมาชิกของจังหวัดลำปาง
สมาชิก ช.พ.ค. 14319 ราย
สมาชิก ช.พ.ส. 6817 ราย

เงินสงเคราะห์รายศพ

งวดที่ พฤษภาคม 2558
ช.พ.ค. 493 บาท
ช.พ.ส. 240 บาท
เงินสงเคราะห์ครอบครัวที่จะได้รับ
ช.พ.ค. 960,000 บาท
ช.พ.ส. 380,000 บาท
จำนวนผู้เข้าชม

เอกสาร/หลักฐานในการยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ


เอกสารหลักฐานในการยื่นเรื่องขอรับการสงเคราะห์ ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม
(ทั้งกรณีระบุผู้มีสิทธิรับเงินและไม่ได้ระบุผู้มีสิทธิรับเงิน)

1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีสิทธิรับเงินทุกคน ตามระเบียบ ช.พ.ค. ข้อ 6 หรือ ข้อ 8 คนละ 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสิทธิรับเงินทุกคน คนละ 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนการรับรองบุตร
4. สำเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือทะเบียนการเลิกรับบุตรบุญธรรม กรณีเลิกรับบุตรบุญธรรมภายหลัง
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ของผู้มีสิทธิรับเงินทุกคน คนละ 2 ฉบับ

สำนักสวัสดิภาพและความมั่นคงของครูฯ
ช.พ.ค. 054 228 823-4
ช.พ.ส. 054 228 823-4


เธŠเธšเธฒเน„เธญเธ—เธตเน€เธงเธดเธฃเนŒเธ„